Stadgar

för den ideella föreningen Sail Yacht Society, förkortat SYS, med säte i Stockholm,
bildad den 27 september 1990.

Stadgar senast fastställda av ordinarie årsmöte mars 2023.

1 § Syfte
Föreningen ska verka för bevarandet av klassiska segeljakter samt följa upp deras historik med bilder, ritningar och annan dokumentation. Föreningen skall tillvarata jakternas och medlemmarnas intressen och bidra till att lösa gemensamma problem, ordna träffar, kappseglingar och eskadrar. Föreningen skall även ha en uppsökande verksamhet med målsättning att välja in så många medlemmar som möjligt vars jakter uppfyller kraven för registrering enl. 3 §.

2 § Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar vilka uppvisar ett intresse för klassiska segeljakter.

3 § Registrering av medlemsbåt
För att registrera segeljakt i föreningen krävs att man äger helt eller delvis en klassisk segeljakt som är byggd i klassiska material, som nitat stål eller massivt trä på spant och är byggd eller ritad före 1970.
Styrelsen har full dispensrätt. Även utländska jakter kan bli inregistrerade.  Beslut om inregistrering och medlemskap fattas av styrelsen. Föreningen tar ut en registerhållningsavgift för inregistrerad jakt

4 § Stödmedlemskap
Detta begrepp är borttaget enligt beslut på extra årsmötet maj 2019.

5 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmötet och styrelsen.

6 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutat, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.

7 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderåret.

8 § Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.

9 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

10 § Upplösning av föreningen
Föreningen kan upplösas om två årsmöten i rad beslutar om detta. För upplösningsbeslut krävs minst 2/3-delar av antalet avgivna röster.
När föreningen är upplöst går eventuella kvarvarande tillgångar till Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtars renoveringsfond. Om fonden inte längre finns kvar vid SYS upplösning delas tillgångarna lika mellan SYS medlemmar.

11 § Utträde
Medlem som inte har betalat medlemsavgiften innan verksamhetsårets slut får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 § Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Medlem som av styrelsen fått besked om uteslutning ur föreningen har rätt till genmäle inom en månad efter det att beslutet meddelats. Det åligger sedan styrelsen att fatta slutgiltigt beslut om uteslutning.

Årsmöte och Extra Årsmöte
13 § Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna. Har förslag väckts om stadgeändring, upplösning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

14 § Förslag till ärenden att behandlas på årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

15 § Rösträtt samt yttrande och förslagsrätt på årsmötet
Ansluten medlem enligt § 3 som har betalat medlemsavgiften har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud

16 § Beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

17 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i 9 § första stycket och 10 § första stycket nämnda fallen avgörs alla frågor med enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

18 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen samt dennes
make/maka eller sambo/särbo.

19 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1.  Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.w
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9.  Fastställande av medlemsavgift och registerhållningsavgift.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget
11. Val av
a) (jämna år) föreningens ordförande för en tid av två år.
b) (jämna år) tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år,
c) två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år.
d) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år.
I val av valberedning får inte styrelsens ledamöter delta.
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13.  Övriga frågor.
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

20 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställan skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet.
Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt på extra årsmöte och beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 15 § och 16 §.

VALBEREDNINGEN
21 § Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av en ordförande och två ledamöter valda av årsmötet.
Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast en vecka före årsmötet skall valberedningens förslag finnas tillgängligt.

REVISORER
22 § Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN
23 § Sammansättning
Styrelsen består av ordförande, sex övriga ledamöter,
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.
Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

24 § Styrelsens åliggande
När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Styrelsen får ej upptaga lån utan beslut från årsmötet eller ikläda sig betalningsansvar som kan drabba föreningens medlemmar. Det åligger styrelsen särskilt att:
• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
• verkställa på årsmötet fattade beslut,
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
• ansvara för och förvalta föreningens medel,
• tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enl. 22 §, och förbereda årsmöte,
• bestämma förfallodag för årsavgift och förseningsavgiftens storlek.
Styrelsen skall anordna minst två träffar, en under sommarhalvåret (med segeljakterna) och en under vinterhalvåret.
Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordförande skall leda styrelsen förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler efterlevs. Har ordföranden förfall skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe, Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren
• förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,
• föra protokoll över styrelsens sammanträden,
• se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt,
• se till att fattade beslut har verkställts,
• om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,
• årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen,

Kassören
• se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,
• svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,
• årligen upprätta balans- och resultaträkning,
• utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
• se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
• föra medlemsförteckning,
• föra inventarieförteckning över av föreningen inköpt material.

25 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Suppleanterna skall kallas till styrelsemötena.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande, För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

26 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.